صبر کنید...
قرعه‌کشی تیر‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 16 تیر تا 31 تیر
تاریخ قرعه کشی 4 مرداد
جوایز قرعه‌کشی تیر

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی تیرماه 99

برندگان قرعه‌کشی تیر

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد