صبر کنید...
قرعه‌کشی شهریور‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 شهریور تا 31 شهریور
تاریخ قرعه کشی 5 مهر
جوایز قرعه‌کشی شهریور

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی شهریورماه 99

برندگان قرعه‌کشی شهریور

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد