صبر کنید...
قرعه‌کشی اردیبهشت‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 18 خرداد تا 31 خرداد
تاریخ قرعه کشی 1 تیر‌ماه
جوایز قرعه‌کشی اردیبهشت

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی اردیبهشت‌ماه 99

برندگان قرعه‌کشی اردیبهشت

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد