صبر کنید...
قرعه‌کشی مرداد‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 مرداد تا 31 مرداد
تاریخ قرعه کشی 5 شهریور
جوایز قرعه‌کشی مرداد

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی مردادماه 99

برندگان قرعه‌کشی مرداد

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد