صبر کنید...
قرعه‌کشی مهر‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 مهر تا آبان
تاریخ قرعه کشی 11 آبان
جوایز قرعه‌کشی مهر

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی مهر 99

برندگان قرعه‌کشی مهر

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد