صبر کنید...
قرعه‌کشی دی ‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 دی تا 30 دی
تاریخ قرعه کشی 5 بهمن
جوایز قرعه‌کشی دی

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی دی 99

برندگان قرعه‌کشی دی

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد