صبر کنید...
قرعه‌کشی بهمن ‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 بهمن تا 30 بهمن
تاریخ قرعه کشی 5 اسفند
جوایز قرعه‌کشی بهمن

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی بهمن 99

برندگان قرعه‌کشی بهمن

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد