صبر کنید...
قرعه‌کشی آذر ‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 آذر تا 30 آذر
تاریخ قرعه کشی 5 دی
جوایز قرعه‌کشی آذر

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی آذر 99

برندگان قرعه‌کشی آذر

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد