صبر کنید...
قرعه‌کشی سالانه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

تاریخ قرعه کشی 25 اسفند
جوایز قرعه‌کشی سالانه 99

نفر اول: 15.000.000 ریال
نفر دوم : 10.000.000 ریال
نفر سوم :5.000.000 ریال
نفر چهارم تا دهم :2.000.000 ریال
نفر یازدهم تا بیستم : 600.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی سالانه 99

برندگان قرعه‌کشی بهمن

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد