صبر کنید...
قرعه‌کشی آبان‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 آبان تا 30 آبان
تاریخ قرعه کشی 5 آذر
جوایز قرعه‌کشی آبان

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی آبان 99

برندگان قرعه‌کشی آبان

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد