صبر کنید...
قرعه‌کشی شهریور پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از ۱۶ شهریورماه تا ۳۱ شهریورماه
تاریخ قرعه کشی ۳ مهرماه
جوایز قرعه‌کشی شهریور

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر) 

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی شهریور98

  • نفر اول : 344****0935
  • نفر دوم : 932****0901
  • نفر سوم : 739****0990
  • نفر چهارم : 828****0935
  • نفر پنجم : 047****0935
  • نفر ششم : 847****0913
  • نفر هفتم : 263****0901
  • نفر هشتم : 452****0990
  • نفر نهم : 162****0919
  • نفر دهم : 363****0919

با برندگان تماس حاصل و جایزه ایشان اهدا شد.