صبر کنید...
قرعه‌کشی مهرماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 15 مهرماه تا 30 مهرماه
تاریخ قرعه کشی 1 آبان‌ماه
جوایز قرعه‌کشی مهرماه

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر) 

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی مهرماه98

  • نفر اول : 391****0915
  • نفر دوم : 739****0990
  • نفر سوم : 733****0938
  • نفر چهارم : 648****0919
  • نفر پنجم : 881****0936
  • نفر ششم : 313****0935
  • نفر هفتم : 027****0914
  • نفر هشتم : 468****0939
  • نفر نهم : 507****0919
  • نفر دهم : 611****0919

با برندگان تماس حاصل و جایزه ایشان اهدا شد.