صبر کنید...
قرعه‌کشی اسفند‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 31 اردیبهشت تا 5 خرداد
تاریخ قرعه کشی 6 خرداد‌ماه
جوایز قرعه‌کشی اسفند

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی اسفند‌ماه 98

برندگان قرعه‌کشی اسفند

جوایز به حساب کاربری کاربران واریز شد