صبر کنید...
قرعه‌کشی آذر‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 14 آذر تا 30 آذر
تاریخ قرعه کشی 4 دی‌ماه
جوایز قرعه‌کشی آذر

نفر اول: 3.000.000 ریال
نفر دوم : 1.000.000 ریال
نفر سوم تا دهم :500.000 ریال
نفر دهم تا بیستم : 200.000 ریال

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی آذر‌ماه 98

برندگان قرعه‌کشی آذرماه

روز 6 بهمن با برندگان تماس حاصل می‌شود