صبر کنید...
قرعه‌کشی آبان‌ماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از 14 آبان تا 30 آبان
تاریخ قرعه کشی 9 آذر‌ماه
جوایز قرعه‌کشی آبان

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر) 

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی آبان‌ماه 98

  • نفر اول : 779****0902
  • نفر دوم : 205****0919
  • نفر سوم : 306****0937
  • نفر چهارم : 334****0999
  • نفر پنجم : 300****0912
  • نفر ششم : 257****0910
  • نفر هفتم : 191****0937
  • نفر هشتم : 120****0915
  • نفر نهم : 566****0935
  • نفر دهم : 306****0939

با برندگان تماس حاصل و جایزه ایشان اهدا شد.